เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน

ท่านสามารถดำเนินการออกเลขทะเบียนหนังสือ

คำสั่งต่างๆ และเลขหนังสือออก ของงานสารบรรณ

ได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ง่ายๆ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป